Regulamin użytkownika

REGULAMIN

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje:
 1. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient - konsument posiadający pełną zdolność do czynności prawnej, osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, działająca przez osobę umocowaną osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto - usługa elektroniczna, stanowiąca indywidualny i niedostępny dla innych osób profil Klienta, utworzony w następstwie przeprowadzenia Rejestracji, za pomocą którego Klient może korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę opisanych w Regulaminie. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 5. Login - adres e-mail Klienta podany podczas tworzenia Konta.
 6. Projekt karty - oznacza indywidualny projekt graficzny Karty, przekazany za pośrednictwem systemu, drogą elektroniczną lub wykonany na zlecenie Klienta na podstawie przesłanych materiałów oraz wytycznych. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy przechowywania projektu oraz wykonania na jego podstawie druku, jeśli projekt narusza cudze prawa autorskie lub przepisy prawa. Projekt taki nie może również być wzorowany na ogólnie obowiązujących dokumentach, np. dowód osobisty, prawo jazdy i inne.
 7. Rejestracja - ogół czynności podejmowanych przez Klienta w celu założenia Konta, w tym podania danych umożliwiających logowanie do Konta, imienia i nazwiska, zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, wyrażenie zgody (jeśli jest wymagana) na przetwarzanie danych osobowych;
 8. Serwis - dostarczany przez Usługodawcę serwis internetowy oferujący funkcjonalności opisane w Regulaminie, dostępny pod adresem URL www.omatko.eu 
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Klientem z chwilą Rejestracji, o treści ustalonej Regulaminem.
 10. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - w sytuacji, gdy Klient korzystając z funkcjonalności Serwisu zamierza złożyć zamówienie na wykonanie spersonalizowanych kart na rzecz osób trzecich w ramach czego powierza Wykonawcy dane osobowe tych osób, warunkiem koniecznym wykonania przedmiotu zamówienia jest zawarcie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienie w przypadku braku umowy powierzenia lub gdy zawarta umowa powierzenia budzi wątpliwości, co do prawdziwości zawartych w niej danych Administratora.
 11. Usługodawca - O Matko z Córką Teresa Charubin, z siedzibą przy Mehoffera 44/29, 03-131 Warszawa. 
 12. Wykonawca - O Matko z Córką Teresa Charubin, z siedzibą przy Mehoffera 44/29, 03-131 Warszawa. 
 13. Zamówienie - złożone przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcjonalności Serwisu oświadczenie woli zawarcia umowy o dzieło, tj. wytworzenia spersonalizowanych Kart za wynagrodzeniem, którego wartość stanowi iloczyn liczby wykonanych Kart oraz ceny wykonania Karty za sztukę, według cen obowiązujących na dzień złożenia zamówienia oraz kosztów dostawy, jak również zamówienia gotowych produktów z parametrami opisanymi w Serwisie.

 

§ 2

Warunki korzystania z serwisu

 1. Usługodawca jest dostawcą Serwisu dla Klientów.

2.    Klient zobowiązany jest posługiwać się względem Usługodawcy wyłącznie prawdziwymi danymi, na podstawie których Usługodawca ocenia spełnianie przez Klienta określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny. Usługodawca jest uprawniony do żądania wykazania umocowania do działania w imieniu Klienta. W przypadku braku okazania stosownego dokumentu Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania się z podejmowaniem jakichkolwiek czynności w ramach złożonego zamówienia do czasu wykazania uprawnień do podejmowania czynności w imieniu Klienta.

3.    Usługi świadczone są drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.    Usługi świadczone są w języku polskim. Język polski jest właściwy także dla umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń Stron.

5.    Użytkownikowi, w toku korzystania z Serwisu nie wolno:

    a)    posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Usługodawcy lub osób trzecich, w szczególności zaś nie wolno umieszczać zdjęć zawierających wizerunek osób trzecich bez ich zgody lub w inny sposób naruszających ich prawa, w tym prawa autorskie, lub przetwarzać dane osobowe osób trzecich bez podstawy prawnej,

     b)    nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług przez Usługodawcę.

6.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zablokowania Konta Klienta, jeżeli Klient swoim postępowaniem narusza niniejszy Regulamin.

 

§ 3
Warunki techniczne

 

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga: dostępu do sieci Internet, oprogramowania do przeglądania stron internetowych np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, rozdzielczość ekranu co najmniej 1024 x 768 pikseli, adresu poczty elektronicznej, ustawienia przeglądarki internetowej akceptujące pliki cookies od Usługodawcy. Usługodawca informuje, iż korzystanie z Serwisu możliwe jest także przy wykorzystaniu innego niż wskazane powyżej oprogramowania, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych w takim przypadku mogą występować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
 2. Usługodawca informuje, że Serwis nie jest przystosowany w pełni do wyświetlania jego zawartości na urządzeniach mobilnych, mogą więc pojawić się problemy z prawidłowym wyświetlaniem i korzystaniem z Serwisu.
 3. Treści cyfrowe udostępniane w ramach Serwisu stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). Żadne z treści cyfrowych nie mogą być wykorzystywane w celu innym niż korzystanie z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczególności nie mogą być one kopiowane, udostępniane, rozpowszechniane ani powielane bez zgody Usługodawcy i w celu innym niż wyświetlenie Serwisu w przeglądarce internetowej Klienta. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie stanowi zawarcia lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie umowy o przeniesienie przez Usługodawcę na Klienta wyżej powołanych majątkowych praw autorskich lub innych praw w części lub w całości. Klient zachowuje prawa do treści cyfrowych wprowadzonych przez niego do Serwisu zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu.
 4. Klient zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z jego funkcjonalnościami. Klient nie może dokonywać zmian w Serwisie czy prowadzić działań zmierzających do kompilacji, dekompilacji, deasemblacji i podobnych zabiegów o charakterze reserve engineering oraz innych działań, które mogłyby wpłynąć na strukturę, koncepcję, metodologię czy poznanie zasad funkcjonowania Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności oraz stanowić utrudnienie dla korzystania z Serwisu przez innych Klientów.
 5. Usługodawca informuje Klientów, że ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną usługi opisane w niniejszym Regulaminie, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Usługodawcą, a Klientem. Usługodawca zwraca szczególną uwagę Klientowi na ryzyko związane z korzystaniem z Konta w Serwisie przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Klient nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Klienta lub hasła dostępu bądź udostępni te informacje osobom trzecim czy będzie pozostawał zalogowany do swego Konta. Usługodawca zaleca stosowanie oprogramowania antywirusowego oraz bram firewall.
 6. Usługodawca zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do Serwisu lub jej poszczególnych funkcjonalności może być utrudniony lub niemożliwy. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 7. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia w tym zakresie na adres e-mail Usługodawcy. Złożenie przez Klienta oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pozostaje bez wpływu na realizację przyjętych Zamówień przed złożeniem oświadczenia.

 

§ 4
Rejestracja

 

 1. Korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu dostępne jest dla Klientów, którzy dokonali Rejestracji.
 2. Rejestracja jest nieodpłatna i wymaga:
  a)    wypełnienia sekcji „dane logowania” poprzez:
  -   podanie adresu e-mail Klienta, który będzie stanowił login do Konta oraz,
  -   podanie hasła, przy użyciu którego Klient będzie logował się do Konta
  b)  wypełnienia sekcji „dane konta” poprzez podanie prawdziwych danych w zakresie:
  -   imienia i nazwiska Klienta,
  -   numeru telefonu komórkowego (nie jest konieczne do założenia Konta, a jego podanie jest dobrowolne),
 1. zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności
 2. opcjonalnie (dobrowolnie):

-   wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną przesyłanych przez Usługodawcę zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344),

-   wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Usługodawcę w celach marketingu usług Usługodawcy,

e)    wyboru przycisku „dodaj”, co jest równoznaczne z zakończeniem procesu Rejestracji i założeniem Konta.

 1. Konto wymaga aktywacji. Aktywacja polega na uruchomieniu aktywnego linku znajdującego się w przesłanej przez Usługodawcę Klientowi wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany podczas Rejestracji.
 2. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie.
 3. Klient może także dokonać rejestracji Konta z wykorzystaniem funkcjonalności „Zaloguj z google” oraz „Zaloguj z facebook” na zasadach i warunkach określonych przez te serwisy.
 4. Z chwilą aktywacji Konta pomiędzy Klientem, a Usługodawcą zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie prowadzenia Konta i funkcjonalności Serwisu.
 5. Klient posługujący się tym samym adresem e-mail może utworzyć w Serwisu nie więcej niż jedno Konto.
 6. Dostęp do Konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego loginu oraz hasła.
 7. Usługobiorcy nie wolno ujawniać osobom trzecim hasła do Konta. Ponadto Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy oraz chronić je i zabezpieczyć przed niepowołanym dostępem do niego przez osoby trzecie.
 8. W każdym czasie Klient korzystając z funkcjonalności Konta może zmienić hasło oraz numer telefonu, jak również ma możliwość wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych czy wysyłanie informacji handlowych lub przetwarzania numeru telefonu.
 9. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania, korzystając w tym zakresie z funkcjonalności Konta. Zmiana danych może wymagać udokumentowania dokonanych zmian.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za wskazanie danych niepełnych, nieaktualnych, nieprawdziwych lub za brak dokonania aktualizacji danych.
 11. Konto prowadzone jest na rzecz Klienta przez czas nieokreślony. Usługodawca udostępnia możliwość usunięcia Konta w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres legitymacje@loca.pl z adresu Klienta wskazanego na Koncie. Usunięcie konta wymaga potwierdzenia tożsamości.
 12. Klient zobowiązany jest podać Usługodawcy wyłącznie prawdziwe dane, na podstawie których Usługodawca oceni spełnianie przez Klienta określonych niniejszym Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.

 

§ 5

Funkcjonalność Serwisu

 

 1. Klient w ramach funkcjonalności Serwisu, może:
  1. przeglądać produkty,
  2. składać zamówienia na produkty i usługi,
  3. dokonywać płatności za pośrednictwem systemy Przelewy24,
  4. przeglądać historię zamówień,
  5. edytować swoje dane,
  6. przeglądać historię swojej aktywności tzw. LOGI.

§ 6

Realizacja zamówień

 

 1. Zamówienie zostaje zrealizowane z chwilą nadania go w placówce pocztowej lub odebrania go przez kuriera na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, o czym Wykonawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zostało zarejestrowane Konto w Serwisie. W przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia zamówienia w formie dostarczenia do punktu odbioru, zamówienie zostaje zrealizowane z chwilą wezwania Klienta do odbioru. Paczka pozostaje do dobioru w wyznaczonym punkcie w określonym dniu i godzinach. Nieoderbana w terminie paczka zostaje zwrócona do Piekarni. 
 2. W przypadku naruszenia kartonu lub innych zniszczeń widocznych w przypadku odbioru przesyłki kurierskiej - klient zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu w obecności kuriera. Klient może złożyć reklamację jeśli przedmiot zamóweinia nie zgadza się z dostarczonym. Reklamację należy złożyć na adres e-mail: magda@omatko.eu ze wskazaniem danych Klienta oraz danych zamówienia, przyczyn reklamacji, w tym ewentualnych wad przedmiotu zamówienia oraz żądania Klienta. Wykonawca ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zamówieniu. Na skutek uznania reklamacji Wykonawca dokona dostarczenia przedmiotów wolnych od wad w ilości odpowiadającej wadliwie zrealizowanej części zamówienia lub zmniejszy wynagrodzenie do kwoty odpowiadającej niewadliwie wykonanej części zamówienia.
 3. Po upływie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 zdanie pierwsze niniejszego Regulaminu Klient traci wszelkie uprawnienia z tytułu rękojmi.
 4. Wykonawca ponosi wyłącznie niezbędne koszty związane z realizacją obowiązków wynikających z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
 5. Wykonawca dokona wszelkich starań żeby zamówienie  w bieżacym tygodniu, przy założeniu że zamówienie zostało złożone i opłacone do poniedziałku do 12.00. W przypadku liczby zamówień przekraczających możliwości naszej piekarni zastrzegamy sobie prawo do zrealizowania zamówienia w kolejnym tygodniu, o czym klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

 

§ 7

 Reklamacje

 

1.    Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Klienta z Serwisu, mogą być składane według wyboru Klienta:

     a)    na adres siedziby Usługodawcy, w formie pisemnej, z dopiskiem: „REKLAMACJA,

b)    za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: magda@omatko.eu

c)    za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

2.    Reklamacja winna zawierać oznaczenie Klienta składającego reklamację (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej) oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia wraz z uzasadnieniem. W sytuacji jeśli zamówienie złożone zawiera błąd w adresie lub jakikkolwiek jego części np numerze telefonu przez co kurier nie jest w stanie poprawnie dostarczyć przesyłki reklamacje nie będą uznawane. W sytuacji w której przesyła zostanie dostarczona pod błędny adres z winy kuriera - reklamacje należy składać do przewoźnika. 

 

3.    W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Klient zostanie poinformowany o zajętym przez Usługodawcę stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Klienta do korespondencji w związku z usługami Serwisu lub poprzez wysłanie jej listem poleconym na adres Klienta.

4.    Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności otrzymanego towaru z przedmiotem zamówienia lub wad towaru.

5.    Klient może dokonać złożenia reklamacji według własnego wyboru w następujący sposób:

                       a)    w formie pisemnej na adres siedziby Wykonawcy, z dopiskiem: „REKLAMACJA",

b)    za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres e-mail:magda@omatko.eu

c)   6.    Reklamacja winna zawierać oznaczenie Klienta składającego reklamację (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), jak również opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy, zwięzły opis zdarzenia wraz z uzasadnieniem, konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

7.    Wykonawca ustosunkuje się do złożonej reklamację, przesyłając odpowiedź na reklamację do Klienta w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania w wybrany przez Wykonawcę sposób.

8.    Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

9.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

       a)    http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

       b)    http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

       c)    http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

10.  Klient posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, które mają charakter przykładowy:

a)    Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z realizacji zamówienia,

       b)    Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Wykonawcą,

c)    Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Wykonawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

d)    Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

§ 8
Płatność, dostawa

 1. Wykonawcy z tytułu realizacji każdorazowego zamówienia przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto za zamówione produkty powiększone o koszty wysyłki przedmiotu zamówienia do Klienta w zależności od rodzaju wysyłki wybranej przez Klienta. 
 2. Minimalna wartość zamówienia wynosi 60 zł brutto plus koszty dostawy.
 3. Klient w ramach Serwisu może dokonywać zakupu gotowych produktów prezentowanych w Serwisie.
 4. Klient może dokonać płatności na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją każdorazowego Zamówienia określając w nim jedną z dostępnych opcji:
  1. za pośrednictwem systemu płatności online Przelewy24,
  2. przelewem,
  3. przy odbiorze osobistym w siedzibie Wykonawcy.
 5. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Przelewy24 oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie http://www.przelewy24.pl/. Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu świadczenia tych usług. Warunki świadczenia tych usług dostępne są w linku prezentowanym w Portalu Klienta. W przypadku odrzucenia transakcji (np. w przypadku rozłączenia połączenia z siecią Internet, braku środków na rachunku bankowym) należy skontaktować się bezpośrednio z serwisem Przelewy24 za pomocą maila: serwis@przelewy24.pl lub pod numerem tel. 61 642 93 44 w dniach poniedziałek - piątek w godz. 08:00 – 16:00.
 6. Dostawa zamówień realizowana jest przez Wykonawcę jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem:

a)    przesyłki kurierskiej;

d)    odbioru osobistego we wskazanych punktach odnioru 

8.    Koszty dostawy przesyłek wskazane są w Serwisie na etapie składania zamówienia.

9.    Na każdym etapie składania zamówienia Klient ma informację o wysokości ceny do zapłaty, przy czym przed potwierdzeniem złożenia zamówienia Klient otrzymuje informację o całkowitej kwocie do zapłaty, łącznie ze wszystkimi kosztami, w tym kosztami przesyłki.

10. Zamówienia do dostawy, wysyłki składajcie do poniedziałku do końca dnia. 
11. Zamówienie do realizacji prosimy opłacić przez stronę lub przelewem: 10 1140 2004 0000 3802 7874 1028

 

 

§ 9

Odpowiedzialność odszkodowawcza

 

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania poszczególnych zamówień w granicach rzeczywistej szkody Klienta i do wysokości otrzymanego wynagrodzenia brutto przez Wykonawcę w odniesieniu do zamówienia, w związku z którym powstała szkoda.
 2. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany o innym terminie realizacji zamówienia i przysługuje mu prawo rezygnacji ze złożonego zamówienia. 
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w przypadku zaistnienia siły wyższej (w szczególności pożar, powódź, gwałtowne wiatry, awaria elektryczna wiążąca się z utratą dostępności do energii elektrycznej, uszkodzenie maszyny niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia). Wykonawca poinformuje Klienta o wystąpieniu zdarzeń natury siły wyższej stanowiących przeszkodę do wykonania lub należytego wykonania zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty wystąpienia zdarzenia.

 

§ 10

 Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez firmę O Matko z Córką Teresa Charubin, z siedzibą przy Mehoffera 44/29, 03-131 Warszawa. , jako Administratora Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu założenia Konta, jak również realizowania przedmiotu zamówienia.

 

Postanowienia końcowe

 

1.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie głównej Serwisu.

3.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 r.

 

 

 

 

 

Idź do góry